Các Yếu Tố Kinh Tế Và Vật Chất ảnh Hưởng đến Hoạt động Khai Thác ở Zimbabwe